Klachten en meldcode

Als kinderopvang doen wij er alles aan om deskundige, hoogwaardige en gespecialiseerde opvang te leveren. Toch kan het wel eens voorkomen dat u ergens niet tevreden over bent. Wij horen dit graag van u. Wij zijn ervan overtuigd dat een gesprek tussen betrokken partijen de zaken meestal snel oplost. Maar het kan gebeuren dat dit niet voldoende is. Wat dan?

Heeft u een klacht? Dan zijn er verschillende mogelijkheden om deze kenbaar te maken. Wij hanteren een interne en externe klachtenprocedure.

Interne klachtenprocedure

Bent u als ouder zijnde ontevreden over een van onze medewerkers of over een bepaalde gang van zaken? Laat het ons dan weten. Wij proberen gezamenlijk met u een oplossing te vinden om uw ontevredenheid weg te nemen. Bij wie kunt u terecht?

  • Voor een klacht over het reilen en zeilen op Zigzag kunt u terecht bij de medewerkers van de groep.
  • Voor een klacht over handelingen op het hoofdkantoor kunt u terecht bij de betreffende afdeling. U kunt het beste contact opnemen met de medewerker die direct te maken heeft met uw klacht. Komt u er met de desbetreffende medewerker niet uit? Neem dan contact op met de locatiemanager of leidinggevende.

Een goed gesprek tussen partijen lost de zaken meestal snel op

Schriftelijk

Wilt u een formele klacht indienen, dan vragen wij u dit schriftelijk te doen. Wij verzoeken u uw uiteenzetting op papier te sturen naar de leidinggevende van de desbetreffende medewerker.

  • Schriftelijke klachten over zaken met betrekking tot Zigzag kunt u op de locatie afgeven of opsturen.
  • Een schriftelijke klacht over het hoofdkantoor kunt u sturen naar het volgende adres:Zigzagzorg
    Amsteldijk 196
    1079 LK Amsterdam
    t.a.v. directie afd. Klachten

De verzending van de bevestiging wordt geregistreerd in de klachtenregistratie Qarebase.

Externe klachtenprocedure ouders

U kunt als ouder zijnde uw klacht ook indienen bij een externe partij, namelijk:

1. De geschillencommissie Zorg

Mocht blijken dat u, na het bewandelen van de interne klachtenprocedure, er toch niet uitkomt met de medewerker, locatiemanager of directie dan kunt u de externe klachtenprocedure opstarten. Hoe werkt dit? Als ouder zijnde kunt u uw klachten melden bij het klachtenloket van de Geschillencommissie Zorg. U moet dan wel een bepaalde procedure volgen. Meer hierover leest u op de site van de Geschillencommissie Zorg.

Zigzag is aangesloten bij de Geschillencommissie Zorg en daardoor zal de uitspraak bindend zijn voor beide partijen.

2. Inspectie voor de gezondheid (IGZ)

Wilt u een klacht indienen over een zorgverlener? Of wilt u melding doen zodat de IGZ deze kan gebruiken als signaal voor haar toezicht? Neem dan contact op met het landelijke Meldpunt Zorg. Meer informatie vindt u op deze website: www.landelijkmeldpuntzorg.nl.

Externe klachtenprocedure oudercommissie

De Oudercommissie kan met een klacht extern terecht bij:

1. Geschillencommissie kinderopvang

De oudercommissie kan een geschil over de toepassing van het adviesrecht voorleggen aan de Geschillencommissie Kinderopvang. De Geschillencommissie toetst of Zigzag in alle redelijkheid heeft gehandeld en moet, volgens de wet, binnen zes maanden uitspraak doen. Indien noodzakelijk zal de commissie een versnelde procedure volgen. De uitspraken van de Geschillencommissie zijn bindend voor zowel ouders als de oudercommissie.

Meldcode

Zigzag hanteert, voor de veiligheid van de kinderen, de verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. De meldcode is een stappenplan waarin staat hoe professionals zoals huisartsen, maatschappelijk werkers, kinderopvangmedewerkers, leerkrachten of hulpverleners moeten omgaan met het signaleren en melden van huiselijk geweld en kindermishandeling.

zigzag gewoon bijzonder voor uw kind!

home