Organisatie

Zigzagzorg BV is in 2003 door particuliere initiatiefnemers als onderneming gestart. Zigzagzorg heeft een locatie in Amsterdam-Zuid, Amsterdam- West, Hoorn en in Zaandam.

Organisatiemodel Zigzag

Zigzag is continu in beweging om haar kerntaken zo goed mogelijk te vervullen en nieuwe taken op te pakken. Het organisatiemodel wat hieraan ten grondslag ligt is in het vierde kwartaal van 2022 getoetst. Een aantal ontwikkelingen gaven aanleiding tot aanpassing van het organisatiemodel om beter in staat te zijn de strategische doelen te realiseren. De evaluatie heeft plaatsgevonden in afstemming met de Raad van Toezicht, het management en een organisatiedeskundige. Uit dit overleg is een nieuw organogram ontstaan waar functies en verantwoordelijkheden beter gedefinieerd en geborgd zijn.

Met het aanstellen van een operationeel manager wordt het takenpakket van de bestuurder ontlast van operationele zaken en ruimte gecreëerd voor de bestuurder om meer strategische en beleidsmatige zaken op te pakken. Met de uitbreiding van managers voor respectievelijk ambulant pedagogische taken en ambulant verpleegkundige taken, in aanvulling op de bestaande teammanagers op de locaties, voorziet Zigzag nu in een managementteam dat een goede invulling geeft aan het volledige zorgaanbod.

Specialisatie

Zigzag is een verpleegkundige en gespecialiseerde kinderopvang. Wij bieden de voorwaarden, de zorg, de aandacht en de voorzieningen voor chronisch en langdurig zieke kinderen en voor kinderen die net een beetje extra zorg en aandacht nodig hebben om op te groeien tot een zelfstandig individu. Verpleegkundigen en pedagogisch medewerkers geven het kind gerichte stimulatie die het nodig heeft om zich goed te kunnen ontwikkelen.

Wij bieden de voorwaarden, de zorg en de voorzieningen voor chronisch en langdurig zieke kinderen die extra aandacht nodig hebben om op te groeien tot een zelfstandig individu

Financiering / bedrijfsvoering Zigzag

Momenteel wordt de zorg hoofdzakelijk betaald uit Zorg in Natura en het Persoonsgebonden Budget (PGB) van het kind. Een transparante bedrijfsvoering is in de zorg van essentieel belang. Onze boekhouding wordt zorgvuldig bijgehouden en ieder jaar wordt door een onafhankelijke accountant de controle uitgevoerd. Ieder jaar worden de jaarcijfers en het directieverslag ingeleverd bij het Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG) jaarverslagen zorg.

Zigzag voldoet aan de Governancecode Zorg.

Zigzag levert verantwoorde zorg. Hieronder verstaan wij cliëntgerichte, veilige en betaalbare zorg. De cliënt staat bij ons voorop. Goede zorg, aandacht voor het kind en de ouder en een omgeving waar een kind zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen. Veiligheid is een basisvoorwaarde. Een kind kan zich pas goed ontwikkelen als de omgeving, verzorging en verpleegkundige zorg op een veilige manier wordt aangeboden.

Zigzag biedt geclusterde zorg. Geclusterde zorg houdt in dat er naast verpleegkundige zorg en pedagogische begeleiding ook aandacht is voor fysiotherapie, logopedie, ergotherapie en muziektherapie. Dit betekent dat de zorg efficiënt en doelmatig kan worden ingezet. Hierdoor blijft de zorg betaalbaar.

zigzag gewoon bijzonder voor uw kind!

home